सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
161 पून दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । 2077-02-22
162 Response of Bidder's Query on IFB No. FCGO/Goods/NCB/04/076/077 2077-02-22
163 नपुग तलब भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा । 2077-02-20
164 अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम बाँडफाँट हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क बापतको बैशाख महिनामा संकलन भएको रकमको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बाँडफाँड । 2077-02-20
165 ग- १.२ खाता बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व खाता खोल्ने सम्बन्धमा । 2077-02-20
166 तेश्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्वन्धमा । 2077-02-19
167 उपदान, संचित बिदा, औषधी उपचारमा थप खर्च गर्ने अख्तियारी । 2077-02-16
168 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ बैशाख महिनासम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । 2077-02-16
169 रकम-ट्रान्सफर 2077-02-16
170 Response and Justification of the query on IFB No. : FCGO/Goods/NCB/03/076/77 2077-02-05
171 RMIS का राजस्व शिर्षक सम्बन्धमा । 2077-02-05
172 Invitation for Electronic Bids for the The Establishment of Disaster Recovery Center For Business Continuity 2077-01-31
173 आवश्यक राय सम्वन्धमा । 2077-01-31
174 Quarterly Debt Position of Government Of Nepal(GoN) - 3rd Quarter as on 2076/12/30 (April 12, 2020) 2077-01-30
175 Invitation for Electronic Bids for the The Establishment of Disaster Recovery Plan and Management of Existing RISC Servers 2077-01-29
176 स्थानिय तहको ग- १.२ खाता नं.को विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । 2077-01-27
177 बैशाख मसान्तसम्मको Day Close सम्बन्धमा । 2077-01-27
178 अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम बाँडफाँट हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क बापतको पौष महिनामा संकलन भएको रकमको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बाँडफाँड । 2077-01-21
179 अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम बाँडफाँट हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क बापतको माघ महिनामा संकलन भएको रकमको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बाँडफाँड । 2077-01-21
180 अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम बाँडफाँट हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क बापतको फाल्गुन महिनामा संकलन भएको रकमको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बाँडफाँड । 2077-01-21