सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
101 सार्वजनिक सुचना । 2077-05-19
102 Financial Proposal For Development and Enhancement of FCGO Website 2077-05-18
103 यस कार्यालयको मिति २०७७/०५/१८ को निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापना भएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृतहरूको विवरण । 2077-05-18
104 Invitation for Sealed Quotation for the procurement of RAM and Network Monitoring PDAs 2077-05-17
105 परिपत्र सम्बन्धमा । 2077-05-17
106 Invitation for Bids for the Procurement of Stationary and Others Goods 2077-05-16
107 प्रशिक्षार्थी मनोनयन गरिएको । 2077-05-14
108 यस कार्यालयको मिति २०७७।०५।१२ को निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापना भएका तथा काजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिवहरूको विवरण । 2077-05-12
109 कर्मचारी तोकिएको सम्बन्धमा । 2077-05-12
110 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७७ भाद्र ०७ गतेको निर्णयअनुसार सरुवा पदस्थापन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृतको विवरण । 2077-05-09
111 साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारिहरुको अवकाश भुक्तानी सम्बन्धमा । 2077-05-09
112 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७७ भाद्र ०७ गतेको निर्णयअनुसार सरुवा पदस्थापन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापालहरुको विवरण । 2077-05-09
113 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2077-05-09
114 प्रशिक्षार्थी मनोनयन सम्बन्धी सुचना । 2077-05-03
115 मिति २०७७।०५।०१ को निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापना गरिएका नेपाल प्रशासन सेवा रा. प. तृतीय श्रणी लेखा अधिकृतहरुको विवरण । 2077-05-02
116 सूचना । 2077-05-02
117 सरकारी लेखा प्रणालीको सञ्चालन पुस्तीका 2077-05-02
118 Quaterly Debt Position of Government of Nepal(GoN) 4th Quarter as on 2077/03/31 (July 15,2020) 2077-05-01
119 ACCA अध्ययन सम्वन्धी सूचना । 2077-04-30
120 सरुवा निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 2077-04-29