सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
81 महिला आयोग अन्तर्गत World Bank Trust Fund सोधभर्ना हुने अनुदानको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-02-17
82 सासेक सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत ADB सोधभर्ना हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-02-17
83 सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना अन्तर्गत ADB सोधभर्ना हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-02-17
84 सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना अन्तर्गत ADB सोधभर्ना हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-02-17
85 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य । 2078-02-15
86 बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना । 2078-02-13
87 Consolidated Financial Statement 2019-2020 2078-02-09
88 खाता फुकुवा गर्ने / विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 2078-02-04
89 आन्तरिक लेखापरीक्षक खटाउने सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 2078-02-03
90 प्रेश विज्ञप्ति । 2078-01-28
91 CGAS बाट EFT गर्न‍े तथा बैंक खाताहरु प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा । 2078-01-26
92 नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना ब.उ.शी.नं. 347011083/4, को बैदेशिक श्रोत अन्तर्गत IDA सोधभर्ना हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-24
93 श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाा मन्त्रालयको ब.उ.शी.नं. 371001023, IDA सोभ हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा  सम्बन्धमा । 2078-01-21
94 शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजनाको ब.उ.शी.नं. 313011083/4, ADB सोभ हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा  सम्बन्धमा । 2078-01-21
95 उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई पुनस्थापना आयोजनाको ब.उ.शी.नं. 308031223/4 Kuwait Fund सोभ हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा  सम्बन्धमा । 2078-01-21
96 बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको ब.उ.शी.नं. 365001063 को युरोपियन युनियनतर्फको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-21
97 ब.उ.शि.नं. ३१३०११०४३/४ मा बैदेशिक श्रोत ADB सोधभर्ना हुने अनुदान तथा ऋण र ओफिड शोधभर्भा हुने ऋण फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-21
98 Joint Japan_World Bank Graduate Scholarship Program मा आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2078-01-21
99 आन्तरिक लेखापरीक्षक खटाउने सम्बन्धमा । 2078-01-20
100 प्रेश विज्ञप्ति । 2078-01-20