सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
81 REoI Notice & ToR for CA 2077-07-06
82 Notice of Selection of IT Officer for Provincial Support Center 2077-06-30
83 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 2077-06-25
84 निवृत्तभरकको स्व:पहिचान सम्वन्धी सूचना । 2077-06-25
85 स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) सञ्चालन सम्बन्धमा 2077-06-16
86 JDS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदकहरु मनोनयन गरिएको सूचना 2077-06-15
87 महालेखा नियन्त्रकज्यूबाट कोलेनिका तथा प्रलेनिकालाई निर्देशन 2077-06-15
88 मिति २०७७-०६-१५ गतेको निर्णय अनुसार सरूवा पदस्थापन भएका लेखापालहरुको विवरण । 2077-06-15
89 हिसाब भिडान सम्बन्धमा । 2077-06-14
90 Amendment Notice of Interview 2077-06-14
91 PFM विज्ञ सूचिकृत हुने सम्बन्धमा । 2077-06-11
92 Development and Enhancement of FCGO Website सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । 2077-06-09
93 JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2077-06-08
94 The Colombo Plan अन्तर्गतको अध्ययन/छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2077-06-08
95 राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाप्रदायक संस्थालाई आबद्ध गर्ने निर्देशिका, २०७७ 2077-06-08
96 Notice of Interview 2077-06-07
97 ACCA अध्ययन सहभागी मनोनयन गरिएको । 2077-06-06
98 <Font color='red'> प्रणालीहरु अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना </Font> 2077-06-05
99 <Font color='red'> प्रणालीहरु अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना </Font> 2077-06-05
100 Notice of Short-Listing 2077-06-01