सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
61 अर्थ बजेट निकासा सम्बन्धमा (संशोधित)। 2078-03-22
62 सासेक सडक सुधार आयोजनाको तेस्रो चौमासिक फुकुवा (रुपन्देही) 2078-03-22
63 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-21
64 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-21
65 आन्तरीक लेखापरिक्षकको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।। 2078-03-20
66 वन तथा वतारवण मन्त्रलय अन्तर्गत स‌ंचालित नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम ब.उ.शि.नं. ३२९००१०१३ को तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-17
67 भुक्तानी निकासा बन्द गर्ने सम्बन्धि सूचना । 2078-03-17
68 अर्थ बजेट निकासा सम्बन्धमा । 2078-03-15
69 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको तेस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा । 2078-03-15
70 विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (SSDP), ब.उ.शी.नं. 350001083/4 को तेस्रो किस्ता निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-15
71 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ब.उ.शी.नं. 370001164 को तेस्रो चौमासिक फुुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-15
72 राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको ब.उ.शी.नं. 392000113-4 जाइका सोधभर्ना हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-03
73 व्यापार निर्यात सहयोग आयोजनाको तेस्रो चौमासिक निकासा सम्बन्धमा । 2078-03-03
74 कार्यालय सुरक्षा सेवा खरिदका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । 2078-03-02
75 रिक्त स्थानमा आन्तरिक लेखा परिक्षक खटाउने सम्बन्धमा पुन: निवेदन माग गरिएको सूचना । 2078-03-02
76 ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा 2078-02-30
77 आन्तरिक लेखापरीक्षकको सूची प्रकाशन सम्बन्धी । 2078-02-26
78 आयोजना निर्देशनालय ब.उ.शी.नं. 337011333/4 को तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-02-24
79 शोक विज्ञप्ति । 2078-02-24
80 प्रेस बिज्ञप्ति 2078-02-23