सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
61 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-08-22
62 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-08-22
63 Clarification of the queries on Contract No. NP-FCGO-193167-GO-RFB, Procurement of Renewal of Existing Networking Devices Licenses and Subscription 2077-08-22
64 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको परामर्श सेवा खरिद कार्य रद्द गरिएको सूचना । 2077-08-21
65 केन्द्रिय निकायहरुको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धमा । 2077-08-21
66 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-08-19
67 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृत स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरु मनोनयन सम्बन्धमा । 2077-08-19
68 फूकुवा सम्बन्धी जानकारी तथा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु । 2077-08-17
69 Invitation for Sealed Bids 2077-08-16
70 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरु मनोनयन सम्बन्धमा । 2077-08-15
71 मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2077-08-15
72 वोलपत्र स्वीकृत गने आशयको सूचना । 2077-08-12
73 निवृतीभरण रकम सोधभर्ना र सेवा शुल्क सम्बन्धमा ।। 2077-08-05
74 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-08-04
75 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृत स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-08-04
76 CGAS र PAMS लागु गर्ने सम्बन्धमा | 2077-08-03
77 कोभिड-१९ रोगका कारण मृत्यु भएका कर्मचारीको विवरण पेश गर्ने सूचना । 2077-07-26
78 प्रेस बिज्ञप्ति । 2077-07-24
79 आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2077-07-21
80 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-07-20